ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

คุณหญิงกัลยา ให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 จึงอยากให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เพราะโลกในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความผันผวน ไม่แน่นอน สลับซับซ้อน และคลุมเครือ หรือที่เรียกว่า VUCA WORLD ซึ่งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

ทั้งการเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมีความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เราจะทำอย่างไรที่จะสร้างเด็กไทยให้มีภูมิคุ้มกันที่ต้องเผชิญกับโลกนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดในขณะนี้ที่ผู้ใหญ่ที่เป็นครูสามารถให้กับเด็กได้ ก็คือภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า การเรียน “CODING” คือการเน้นไปที่การคิดของเด็ก คิดวิเคราะห์ อย่างมีเหตุมีผล คิดอย่างมีตรรกะ แก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอน เชิงวิทยาศาสตร์ เชิงคณิตศาสตร์ สอนให้เด็กสามารถตัดสินใจลงมือทำ ทำผิดก็ทำใหม่ได้ บวกกับทักษะการอ่านเขียนอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะทั้งหมดนี้เด็กในปัจจุบันและในอนาคตจะต้องมีจึงเป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของคุณครูและผู้ปกครองที่จะต้องปลูกฝังเด็กให้เรื่องดังกล่าว

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

“จริง ๆ ทุก ๆ วันก็ถือเป็นวันครูอยู่แล้ว เพราะครูมีความหมายกับคนทุกคน หรืออาจพูดได้ว่าครูคือคนสร้างโลก เพราะครูคือคนสร้างคนให้เป็นคนดี มีความสามารถ มีความรู้ ครูจึงเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง ครูให้ความสุข ครูทำให้คนมีงานทำ ครูทำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครูเป็นผู้ที่ทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ขอเป็นกำลังใจแด่ผู้ซึ่งทำหน้าที่ครูทุกแห่งหนด้วยใจ ขอให้คุณครูภาคภูมิใจในบทบาทที่ได้ทำมาตลอดชีวิต” ดร.คุณหญิงกัลยากล่าว

ทั้งนี้ ดร.คุณหญิงกัลยาได้ฝากถึงคุณครูว่าแนวโน้มการศึกษาโลกต่อจากนี้ไปจะต้องมีเป้าหมายสำคัญ 4 ประการ ซึ่งครูจะสอนวิธีไหนแบบ Active Learning หรือ Project Based Learning ก็ตามคุณครูจะต้อง 1.มุ่งเน้นให้เด็กเรียนอย่างสนุก คือเรียนสิ่งที่เด็กสนใจ เด็กต้องเรียนอย่างมีความสุข ครูต้องมีความสุขในการสอน 2.ระหว่างเรียนต้องมีรายได้ 3.จบแล้วมีงานทำ หรือเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ทันสมัย 4.มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น แข่งขันได้ ทั้ง 4 ประการนี้จึงเป็นหน้าที่ใหม่ของคุณครูที่จะต้องสอนเด็ก ซึ่งเป็นเป้าหมายของการศึกษาโลกจากนี้ไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ saarealtors.com

แทงบอล

Releated