ศาลเยาวชนฯ ให้ความรู้กฏหมาย นักเรียน รร.สามเสนนอก

ศาลเยาวชนฯ ให้ความรู้กฏหมาย นักเรียน รร.สามเสนนอก

นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค7 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมนายปริญญา เชาวลิตถวิล ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง น.ส.ศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลางร่วมในพิธีเปิดโครงการรู้ก่อนผิด คิดก่อนหลงทาง โดยมีนางสุพิชฌาย์ รีรักษ์ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง บรรยายพิเศษ เรื่องกฎหมายใกล้ตัว ณ โรงเรียนสามเสนนอก เขตดินแดง สังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน

นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค7 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กล่าวว่า ในสังคมยุคปัจจุบันมีความเจริญก้าวทางเทคโนโลยีการสื่อสาร และมีความซับซ้อน เทคโนโลยีมีผลดีในการช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ประหยัด และสามารถเชื่อมโยงสังคมโลกรับรู้ข่าวสารถึงกันอย่างรวดเร็ว

ท่ามกลางประโยน์ที่มีมากมายแต่อีกมุมหนึ่งก็สร้างปัญหาให้กับสังคม เด็กและเยาวชนในหลายๆ ด้าน ด้วยความอ่อนเยาว์ต่อโลกทำให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อ กระทบต่อการใช้ชีวิตอย่างปกติสุข สร้างปัญหาให้กับครอบครัว รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต

ศาลเยาวชนฯ ให้ความรู้กฏหมาย นักเรียน รร.สามเสนนอก

นายประกอบกล่าวว่า จากปัญหาที่เกิดขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จึงมีนโยบายที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันและสามารถปรับตัวอยู่ได้ในสังคมท่ามกลางสิ่งที่ล่อแหลมมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ จึงจัดให้มีโครงการ “รู้ก่อนผิด คิดก่อนหลงทาง” เพื่อเผยแพร่ความรู้ ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย ความรู้ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายใกล้ตัวเพื่อช่วยป้องกันให้เด็กและเยาวชน เอาตัวรอดจากภัยสังคม และปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กและเยาวน รวมทั้งครอบครัว

นายประกอบกล่าวว่า นอกจากนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้ประสานกับทางโรงเรียนร่วมกันส่งเสริมค่านิยมที่ดีงามและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย พร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เป็นพลเมืองดี รู้จักหน้าที่ ให้ความเคารพต่อผู้อื่น ไม่ยุ่งกับยาเสพติด สิ่งอบายมุขทั้งหลาย ฯลฯ

ซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมต้นคือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการปลูกฝังสิ่งต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นเพราะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเข้าสู่วัยรุ่น มักจะให้ความสำคัญกับเพื่อนฃ เป็นช่วงของการแสวงหาสิ่งใหม่ หากเด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดี มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งก็จะเลือกเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องมีคุณธรรม รู้จักหลีกเลี่ยงภัยที่เข้ามาใกล้ตัวได้ สังคมไทยก็จะเป็นสังคมที่มีคุณภาพ มีคนเก่งและดี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความเจริญเติบโต ทัดเทียมกับนานาประเทศได้

อนึ่ง โครงการรู้ก่อนผิด คิดก่อนหลงทาง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมมือประสานงานให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่เยาวชนและส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อสานฝัน และปลูกฝังเยาวชนให้เป็นคนของสังคม 4 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้ โรงเรียนสามเสนนอก โรงเรียนเสนานิคม โรงเรียนสายไหม และโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา1

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ saarealtors.com

UFA Slot

Releated